கைப்பேசி பரிவாகன் செயலி பயன்பாட்டைப் பதிவிறக்க தேர்வு செய்யவும்